Aanmelden en inschrijven Midden-BrabantGlas

We hebben onze site aangepast en u kunt nu zowel aanmelden als inschrijven met hetzelfde formulier.

Voor de bevestiging van uw inschrijving zenden we u op het mailadres wat u hieronder vermeld het ingevulde inschrijfformulier van de juiste lokale coöperatie en dat kunt u dan ondertekend terugzenden aan uw lokale coöperatie. Pas na het ondertekend terugzenden bent u daarmee lid van uw coöperatie.

Aanvrager verzoekt om toetreding als lid van de lokale glasvezel coöperatie in wiens verzorgingsgebied ondergetekende een glasvezelaansluiting aanvraagt en wenst met deze een lidmaatschapsovereenkomst aan te gaan.

Per formulier maximaal één lidmaatschap = 1 aansluiting

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

Gegevens aanvrager

Aansluitadres

Lidmaatschap

Meer informatie over het type lidmaatschap vindt u onder dit formulier.

Lees meer over de machtiging onder dit formulier.

Machtiging

Aanvrager verstrekt bij verzending tevens een eenmalige machtiging aan de lokale glasvezel Coöperatie om het bedrag wat bij het gekozen lidmaatschap behoort over te boeken van zijn/haar hierboven vermelde rekeningnummer naar de rekening van de lokale glasvezel Coöperatie (Wel altijd deel uitmakend van de coöperatie Midden-BrabantGlas U.A.). De datum van incasso zal 7 dagen van te voren aangekondigd worden.
Vanaf het moment van oplevering van de aansluiting zal Ondergetekende de bij het gekozen lidmaatschap behorende maandelijkse bijdrage steeds voor aanvang van de betreffende maand voldoen aan de lokale glasvezel Coöperatie of een door deze lokale glasvezel Coöperatie aan te wijzen derde. Ondergetekende machtigt de lokale
glasvezel Coöperatie, danwel namens deze de Coöperatie Midden-BrabantGlas U.A. om de maandelijkse bijdrage automatisch te incasseren.

Type lidmaatschap

Er zijn vier verschillende lidmaatschapsovereenkomsten, te weten: A, B, C en D en binnen de dorpskernen en aspirant E lidmaatschap:

Lidmaatschapsovereenkomst A B C D E
Inleg (eenmalig) €2.500,00 €1.500,00 €500,00 €2.500,00 €250,00
Maandelijkse bijdrage t.b.v. rente, aflossing, onderhoud, beheer en activering van het glasvezelnetwerk €39,00 €44,00 €49,00 €0,00 €0,00
Schatting maandelijkse vergoeding aan derden voor diensten (incl. btw) * €21,00 €21,00 €21,00 €0,00 €0,00
Totaal maandelijkse kosten (incl. btw) €60,00 €65,00 €70,00 €0,00 €0,00

Lidmaatschappen A, B en C hebben een actieve verbinding, lidmaatschap D en aspirant lid E heeft een niet-actieve verbinding. De maandbijdragen kunnen met toestemming van de algemene ledenvergadering worden bijgesteld.

* Definitieve bedragen worden bekend bij het sluiten van overeenkomsten met de dienstaanbieders.

Inleg

Elk lid is verplicht € 2.500,- (A en D leden), € 1.500,- (B-lid), of € 500,- (C-lid) in te leggen in de Lokale Coöperatie. Dit bedrag dient ineens bij aanmelding te worden voldaan aan de Lokale Coöperatie. De Lokale Coöperatie zal ten aanzien van B en C leden een extra lening aangaan (van respectievelijk € 1.000,- en € 2.000,-) om de aanleg te kunnen financieren. De kosten voor de rente en aflossing van deze extra lening zijn in de maandelijkse bijdrage van de B en C leden verwerkt. De maandelijkse bijdrage van leden die € 2.500,- hebben ingelegd is daarom het laagst. Bij beëindiging van het lidmaatschap (bijvoorbeeld door opzegging voordat 20 jaar is verstreken) is de dan nog verschuldigde rente en aflossing op de inleg op het restant van de extra lening door de coöperatie direct opeisbaar. De extra lening wordt geacht te zijn afgelost met een bedrag voor B- lidmaatschappen van € 50,- per jaar en voor C-lidmaatschappen € 100,- per jaar.

Nieuw toegevoegd in verband met de pilot “dorpskernen” is het aspirant E lidmaatschap en is uitdrukkelijk alleen van toepassing binnen de pilot dorpskernen (kern is het gebied binnen de plaatsnaamborden en de omvang van het “pilotgebied” wordt door het gezamenlijk bestuur alleen toegewezen bij een vooraf bewezen draagvlak) waarbij men alleen in dat geval aspirant lid kan worden. Kosten daarvoor zijn € 250,- eenmalig plus de standaard startkosten van € 50,- respectievelijk € 121,- incl. BTW voor de zakelijke gebruikers. De kosten voor het maken van de aansluitingen in de kernen van de dorpen zijn bij hoge deelname ook veel lager en het bestuur wil in het gezamenlijk belang van alle leden daarvan voorlopig gebruik gaan maken. U krijgt bij een E lidmaatschap wel een aansluiting tot in uw meterkast en u heeft dan nog geen maandelijkse lasten. Na aanmelding als C lid met een bijbetaling van 250,- plus de nog nader te bepalen basis activeringskosten die altijd lager zullen zijn dan 100 euro, bent u daarna standaard C lid geworden en zijn alle standaard voorwaarden van een C lid van toepassing en zal er gedurende eenzelfde periode als de huidige deelnemers het “tijdelijk” verhoogd maandtarief (het maandtarief zoals hierboven vermeld waarin alle financieringslasten zijn opgenomen) gedurende eenzelfde periode van toepassing zijn. Het E aspirant lidmaatschap is in het leven geroepen om alleen binnen de kernen van de kleine dorpen de hoge kosten van een D aansluiting, die voor veel ouderen toch een te grote drempel blijken om direct mee te gaan doen met de coöperatie. Omdat de coöperaties de doelstelling hebben de toekomstige leefbaarheid veilig te stellen en de economische bedrijvigheid te stimuleren, waarbij ouderen juist in de gelegenheid moeten worden gesteld langer thuis te kunnen blijven wonen, is deze pilot “dorpskernen” met het E aspirant lidmaatschap ontstaan.