STATUTEN COÖPERATIE MIDDEN-BRABANTGLAS GEWIJZIGD

2 mei 2020

Zoals u wellicht nog weet zijn er in het najaar van 2019 aparte ledenvergaderingen van de lokale coöperaties geweest om te bespreken of het wellicht niet handiger zou zijn om het gehele netwerk bij vastlegging in het kadaster als onroerend goed in eigendom te beschrijven bij Midden-BrabantGlas. Dus niet vier aparte netwerkdelen bij de vier coöperaties, maar als een groot compleet netwerk.

De vergaderingen hebben hiermee ingestemd, maar er wel een aantal voorwaarden bij gesteld. De belangrijkste was dat in de statuten van Midden-BrabantGlas werd vastgelegd dat verkoop van het netwerk alleen zou kunnen gebeuren wanneer de vier algemene ledenvergaderingen van de vier moedercoöperaties van Midden-BrabantGlas er allen mee akkoord zouden gaan. Een logische voorwaarde, waaraan bij de oprichting niet aan werd gedacht. Om te voorkomen dat met een volgende statutenwijziging van Midden-BrabantGlas dit weer uit de statuten zou worden verwijderd is ook in de nieuwe statuten vermeld dat ook de statutenwijzigingen van Midden-BrabantGlas in de toekomst de instemming van de vier afzonderlijke ledenvergaderingen behoeven. Hiermee is het eigendom van het netwerk dus heel stevig verankerd ten bate van u allen als eigenaren van dit bijzondere bezit.

Als extra waarborg is iedere moeder-coöperatie voorts voor 0,5% mede-eigenaar van het netwerk geworden. Midden-BrabantGlas huurt deze vier keer 0,5% en de ondergrond van de 13 verdeelstations van de coöperaties en is daarmee voor 100% verantwoordelijk voor de reguliere exploitatie. Vier keer per jaar is er een algemene ledenvergadering van Midden-BrabantGlas en wordt er aan de moedercoöperaties verantwoording afgelegd over beleid en exploitatie.
In de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen van de moedercoöperaties wordt dan ook nog eens aan alle leden gemeld hoe men het afgelopen jaar is gevaren en wat men voor het komende jaren verwacht te gaan doen door middel van het presenteren van een meerjaren begroting.