LEEFBAARHEID IN HET BUITENGEBIED EN MIDDEN-BRABANTGLAS

12 november 2021

Zoals jullie weten heeft Midden-BrabantGlas (MBG), naast het verkrijgen en behouden van een open, toegankelijk netwerk, ook als statutaire doelstelling het ondersteunen van relevante maatschappelijke projecten van lokale gemeenschappen. Voor deze laatste doelstelling is een aparte werkgroep opgericht, te weten de Werkgroep Leefbaarheid. De werkgroep bestaat uit 9 betrokken leden en wordt daar waar mogelijk ondersteund door de Klankbordgroep Leefbaarheid, die bestaat uit een kleine 20 geïnteresseerde leden.

Wat hebben we al gedaan
De werkgroep heeft in 2018 binnen MBG het project Sociale Alarmering uitgevoerd. Hierdoor heeft nu ongeveer 10% van onze leden voorzieningen voor een meer brandveilige omgeving in huis. Een voorziening die vanaf 1 juli 2022 verplicht is in elke woning. 

In 2019 zijn wij een samenwerking aangegaan met het lectoraat Digitalisering & Veiligheid van Avans Hogeschool. Binnen dit lectoraat werken docenten en studenten aan onderwerpen rondom digitalisering en veiligheid. Hier is veel expertise aanwezig die onze leefbaarheidsambities en coöperatieve aanpak ondersteunt. Daarnaast geeft deze samenwerking ons toegang tot een groot regionaal netwerk waarbij er kansen zijn om subsidiemogelijkheden te vinden om nieuwe initiatieven tijdens de opstart te financieren. De input vanuit de leden kan met de expertise van het lectoraat en de vernieuwende ideeën van studenten (als de gebruikers van morgen) veel voor ons als buitengebied bewoners brengen.

In 2020/2021 hebben we samen met Avans en de Klankbordgroep Leefbaarheid gewerkt aan de voorbereidingen voor een mogelijke “eigen” buurtapp waarin de veiligheid van onze eigen data centraal staat. Dit project heet daarom ook “Ik ben mijn data de baas, omdat wij onze data de baas zijn”. We hebben o.a. functionele-, technische en privacy eisen geformuleerd waaraan een mogelijke app dient te voldoen. In 2022 gaan we hiermee, mogelijk in samenwerking met een derde partij, verder.

Daarnaast hebben we in het kader van het project “Beleidsstudio” studenten in de gelegenheid gesteld om een aantal van onze leden te interviewen met de onderzoeksvraag “Welke digitale toepassingen kunnen ingezet worden om de leefbaarheid van de woonomgeving van onze leden te vergroten en hoe realiseer je dit als burgerinitiatief?”. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we weer voor de ontwikkeling van onze buurtapp.

Tot slot hebben we onlangs de enquête Sociale Alarmering afgerond. Deze enquête, in samenwerking met Thebe Extra, heeft als doel “Hoe kunnen we de leefbaarheid in het buitengebied stimuleren door middel van sociale alarmering en wat is er voor nodig om sociale alarmering tot een succes te maken?”. De uitkomsten hiervan gaan we gebruiken in kennisworkshops waarvoor je je onlangs hebt kunnen aanmelden.

Wil je deelnemen aan een werkgroep, klankbordgroep of op een andere wijze je kennis en kunde inbrengen bel gerust naar de voorzitter van de Werkgroep Leefbaarheid, Lammert Westra (06-22806991).