IN MEMORIAM PETER WOUTERS

10 januari 2022

Op 20 november van het afgelopen jaar bereikte ons het bericht dat ons oud-bestuurslid Peter Wouters, tevens oud- voorzitter van de coöperatie GilzeEnRijenGlas, was overleden. Hij had pas in september afscheid genomen na vanaf de oprichting van Midden-BrabantGlas in 2016 bestuurslid te zijn geweest. Maar daarvoor al sinds 2015 was hij betrokken bij alle voorbereidingen om ons aller innovatief coöperatief glasvezelproject vorm te geven.

Binnen GilzeEnRijenGlas had hij een grote groep straatcoaches om zich heen verzameld, waarmee intensief werd gewerkt aan het benaderen van potentiële leden. Dat dit succesvol was bleek in 2016 toen Midden-BrabantGlas van start kon met op dat moment alleen de leden van GilzeEnRijenGlas. Met dit eerste figuurlijke schaap over de dam volgden daarna ook snel Baarle-NassauGlas, GroenewoudGlas en LangstraatGlas.

Als voorzitter van GilzeEnRijenGlas hechtte hij er aan om alle belangrijke te nemen besluiten binnen Midden-BrabantGlas vooraf met zijn bestuursleden te bespreken, zodat hij wist dat zijn stem in Midden-BrabantGlas kon steunen op zijn achterban. Daarnaast was het voor hem heel belangrijk dat de leden van het eerste uur – die de aanleg van het netwerk mogelijk hadden gemaakt – blijvend werden erkend als een groep die bereid was geweest om collectief te investeren in het glasvezelnetwerk. Latere leden waren uiteraard meer dan welkom, maar dienden dan wel een extra bijdrage te leveren om recht te doen aan de gedane investeringen. Meeliften op de gedane investeringen was dus uit den boze.

Wanneer investeringsbesluiten moesten worden genomen kon binnen het bestuur worden gerekend op het feit dat Peter alle cijfers van tevoren goed had doorgrond. Pas wanneer zijn vragen en opmerkingen tot tevredenheid waren beantwoord kon tot besluitvorming worden overgegaan. Deze positief-kritische grondhouding zorgde er voor dat geen onoverdachte besluiten werden genomen.

Het is beslist geen loze opmerking wanneer wordt vastgesteld dat zonder zijn inspanningen ons coöperatieve glasvezelnetwerk er niet zou zijn gekomen. Het bestuur van Midden- BrabantGlas en met hen alle leden van de vier coöperaties zijn Peter heel veel dank verschuldigd. Met hem is een betrokken en gewetensvol bestuurder heen gegaan.