TERUGBLIK OP ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

30 september 2022

In september hebben alle vier de coöperaties weer hun algemene ledenvergaderingen gehouden. Dit jaar vonden er twee bijeenkomsten plaats. Een voor de algemene ledenvergaderingen van Baarle-NassauGlas en GilzeEnRijenGlas en een voor de algemene ledenvergaderingen van GroenewoudGlas en LangstraatGlas. Er is gekozen voor een gezamenlijke vergadering van twee coöperaties vanwege het teruglopend aantal aanwezigen op deze vergaderingen in de afgelopen jaren. Daarnaast is het merendeel van de agendapunten voor beide coöperaties gelijk.

Tijdens deze vergaderingen legden de besturen van de coöperaties verantwoording af over de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 en vonden bestuursverkiezingen plaats.

De samengestelde cijfers van Midden-BrabantGlas werden eveneens gepresenteerd. In 2021 is een bedrag van € 590.000,00 geïnvesteerd in nieuwe aansluitingen in het netwerk. Hiermee komt het totale bedrag dat is geïnvesteerd in het netwerk op € 18,1 miljoen. Tot nu toe is hier op basis van een afschrijvingstermijn van 30 jaar een bedrag van € 1,9 miljoen op afgeschreven. De commerciële waarde van het netwerk is onlangs getaxeerd op € 19,7 miljoen.

De opbrengsten uit het netwerk zijn het afgelopen jaar gestegen tot een bedrag van € 1,9 miljoen; € 25.000,00 boven begroting. Voor wat betreft de kosten, is een nieuwe overeenkomst gesloten met de belichter tegen een voordeliger tarief per aansluiting. Dit leverde in totaal een kostenreductie op van € 75.000,00.

Het resultaat voor 2021 komt daarmee uit op een bedrag van € 245.000,00 en dat is € 42.000,00 hoger dan begroot.

De verwachting voor 2022 wordt een resultaat verwacht van € 327.000,00. Het resultaat voor 2023 staat onder druk vanwege de inflatie aan de kostenkant waardoor het verwachte resultaat uitkomt op € 376.000,00.

Na alle cijfers gaf een medewerker van AVM, de leverancier van de Fritz!box, een toelichting op een goedwerkende WIFI-verbinding in huis of bedrijf. Verderop in de nieuwsbrief kun je meer lezen over de tips en tricks die werden toegelicht.