STATUTENWIJZIGING GOEDGEKEURD

18 november 2023

Tijdens de algemene ledenvergaderingen op 18 en 28 september jl. werd ingestemd met de voorgestelde wijzigingen van de statuten. Aangezien in deze vergaderingen echter niet het benodigde aantal leden aanwezig was, werd op 11 oktober jl. een tweede algemene ledenvergadering voor alle vier de coöperaties tegelijk gehouden.

Enig inhoudelijk agendapunt was de statutenwijziging. Naar aanleiding van een op 28 september jl. gestelde vraag werd gemeld dat er inderdaad een discrepantie is tussen statuten en huishoudelijk reglement. Dit betekent dat volgend jaar de huishoudelijk reglementen alsnog moeten worden aangepast. Aangezien de statuten altijd prevaleren is er echter geen bezwaar de statutenwijziging door te voeren. De aanwezige leden van de lokale coöperaties stemden vervolgens unaniem in met de voorgestelde aanpassingen.