Denk mee over leefbaarheid

26 oktober 2020

De glasvezel coöperatie zoekt leden die meedenken met het vergroten van de leefbaarheid in het buitengebied. Ons coöperatieve glasvezelnetwerk biedt daarvoor uiteenlopende mogelijkheden! Doe je mee, dan praat je mee en denk je mee in het belang van jouw eigen woonomgeving. 

Interesse of een vraag hierover?
Klik dan op onderstaande link (of lees nog even verder)

De aanleiding

De coöperatie heeft, naast het verkrijgen en behouden van een open, toegankelijk netwerk, ook als statutaire doelstelling het ondersteunen van relevante maatschappelijke projecten van lokale gemeenschappen. Voor deze laatste doelstelling is een aparte werkgroep opgericht, te weten de Werkgroep Leefbaarheid. De werkgroep bestaat uit een achttal betrokken leden. Maar om het brede veld van leefbaarheid en innovatie te verkennen zoeken we meer leden uit onze coöperatie die op een of andere manier affiniteit hebben met dit maatschappelijke onderwerp en mee willen denken en praten. Dit kan zijn vanuit een achtergrond als agrariër, zorgmedewerker, ondernemer of gewoon als geïnteresseerde en betrokken burger. We hopen op enkele tientallen betrokken leden.

Wat is mijn rol als meedenkend lid?

Om het meepraten en meedenken te kanaliseren is begin 2020 een workshop gehouden. Hieruit vloeide een eerste inventarisatie voort van behoeften naar digitale diensten op het gebied van leefbaarheid (de aloude burenhulp maar dan in een digitaal jasje gestoken). Met de opgedane kennis uit deze workshop is door studenten en docenten van Avans het project Buurtportfolio gestart. Hierin zijn ontwerpideeën gelanceerd rondom een buurtapp (genaamd buurtfolio) die een buurtwhatsappgroep zou kunnen vervangen en naast chats ook rechtstreeks contact met de wijkagent mogelijk zou kunnen maken of bijvoorbeeld brand- en inbraakpreventie apparatuur zou kunnen koppelen. 

Om dit soort plannen verder uit de diepen en uiteindelijk te verwezenlijken, maar ook om andere initiatieven te initiëren die de leefbaarheid in het buitengebied vergroot, willen we graag een grotere groep leden betrekken. De manier waarop we dit doen is nog open, maar een mogelijke vorm is het houden van workshops op inspirerende locaties zoals brandweerkazernes. Of online zolang corona restricties dit vereisen.

Zijn er al resultaten? 

De Werkgroep Leefbaarheid heeft in 2018 binnen de coöperatie het project Sociale Alarmering gedraaid. Hierdoor heeft nu ongeveer 10% van onze leden voorzieningen voor een meer brandveilige omgeving in huis. Het bijzondere aan deze voorzieningen zijn de veilige koppeling tussen de apparatuur en het glasvezelnetwerk, waardoor het alarm direct doorgegeven wordt via de mobiele telefoons van de bewoners en zelf uitgekozen contactpersonen, meestal familieleden of buurtbewoners. De actie van gratis brandmelders is overigens inmiddels afgelopen, maar het is nog steeds mogelijk om via de provider Altijd Thuis jouw woning op deze wijze nog veiliger te maken.

Hoeveel tijd kost me dit meedenken?

De betrokken leden worden een paar maal per jaar bevraagd over een relevant onderwerp, bijvoorbeeld door het bijwonen van een thematische workshop, of worden op een andere manier uitgenodigd hun mening te geven over verdere mogelijke onderwerpen. Zij mogen gevraagd en ongevraagd advies geven. Dit kost je in dat geval hooguit enkele avonden per jaar. Maar de ervaring leert dat er zeker onderwerpen voorbij kunnen komen waarvoor je je op coöperatieniveau wilt inzetten om deze samen met andere betrokken leden voor elkaar te krijgen. Dit kan zijn als deelnemer aan een project of als lid van de Werkgroep Leefbaarheid. En dan kan de tijdbesteding uiteraard oplopen.  

De coöperatie doet dit samen met Avans 

In 2019 is de coöperatie een samenwerking aangegaan met het lectoraat Digitalisering & Veiligheid van de Avans Hogeschool. Binnen dit lectoraat werken docenten en studenten aan onderwerpen rondom digitalisering en veiligheid. 

Hier is veel expertise aanwezig die onze leefbaarheidsambities en coöperatieve aanpak ondersteunt. Daarnaast geeft deze samenwerking ons toegang tot een groot regionaal netwerk waarbij er kansen zijn om subsidiemogelijkheden te vinden om nieuwe initiatieven tijdens de opstart te financieren.

Zo werken we samen met de provincie Noord-Brabant, gemeenten, Thebe extra en de Veiligheidsregio’s. Allemaal interessante spelers als het gaat om ontwikkeling en innovatie rondom zorg, landbouw, milieu, communicatie, beveiliging, etc. De input vanuit de leden kan met de expertise van het lectoraat en de vernieuwende ideeën van studenten (als de gebruikers van morgen) veel voor ons als buitengebied bewoners brengen. In ieder geval zéker de moeite waard om belangstellend tegemoet te zien. 

Doe je mee?!

We zoeken een betrokken groep van enkele tientallen leden met diverse achtergronden en in diverse leeftijdscategorieën die geïnteresseerd zijn in maatschappelijke en sociale aspecten rond leefbaarheid in het buitengebied of de technische aspecten hiervan. Schroom niet om je vrijblijvend aan te melden. Iemand van de Werkgroep Leefbaarheid zal persoonlijk contact met je opnemen om meer over de activiteiten te vertellen en je uit te nodigen voor een eerste kennismaking. 

Als je dan geïnteresseerd blijft dan word je uitgenodigd voor een eerste workshop die we in november gaan plannen, hopelijk fysiek maar indien noodzakelijk online.

Interesse of een vraag? Klik dan op onderstaande link:

Wil je je nog niet meteen opgeven maar heb je vragen, dan kun je die via dezelfde link stellen. Ook dan zal iemand van onderstaande werkgroepleden je benaderen voor een nadere uitleg.

Joost Bol                                 Chretien Bergmans
Jo van de Pas                          Ludo van Dun
Lammert Westra                    Marjo Toemen
Clasien de Leeuw                   Jan Scheepers